வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

வார்த்தை முத்துகள் - 2





காதலே கவலை போக்கிடும் மருந்தாம்
கமகமக் கும்சுவை விருந்தாம்
காதலே மக்கள் வணங்கிடும் இறையாம்
கைதியாக் கிடும்மனச் சிறையாம்
காதலே உள்ளம் பேசிடும் மொழியாம்
கடவுளை அடைந்திடும் வழியாம்
காதலிப் போமே ஒவ்வொரு கணமும்
காதலால் இணைந்துநா மிருப்போம்

வார்த்தை முத்துகள் - 1




மந்திர மல்ல மாயமு மல்ல‌
மனத்திலி ருக்கிற தம்மா
தந்திர மல்ல தாயமு மல்ல‌
திறவுகோல் நம்மிட மம்மா
விந்தையு மல்ல வித்தையு மல்ல‌
விதைப்பவ ரிங்குநா மம்மா
அந்தியு மல்ல ஆதியு மல்ல‌
அன்பிலே இருக்கிற தம்மா

சித்திரை




இரட்டிப்பு சந்தோசம்,ஆண்டு
ஆரம்ப மாகிறதைக் கண்டு
சரிதானா சொல்லுங்கள்
வரலாற்றைப் படியுங்கள்
புரிந்தாலே அதுதான்புத் தாண்டு