வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா ! முருகா !


முருகா ! குமரா ! குறைதீர்க்கும் எங்கள்
மருகா ! அமரா ! கறைபடியா(து) எங்களைக்
காத்தே அருளுங் கடவுளென் றுன்னைத்தான்
வைத்தோம் ! இருள்நீக் கிடு !

பால்மணம் மாறாத வேலன் ! பழத்தாலே
கோமணம் கொண்டானே ! எங்கள் குமரனவன் !
மண்மணம் வீசும் மலையழகன் ! எங்கள்
தமிழ்மணம் கொண்டகட வுள் !