வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

வழிகள் பிறக்க‌
வலிகள் மறக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

இன்பம் பொங்க‌
இனிமை தங்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

ஈரம் சுரக்க‌
ஈழம் செழிக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

நம்பிக்கை பிறக்க
நன்மைகள் நடக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

வாழ்க்கை செழிக்க‌
வ‌ள‌ங்க‌ள் கொழிக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

தமிழ் வளர‌
தமிழன் வாழ‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

அன்னைத் தமிழில்
அழகுத் தமிழில்
அனைவருக்கும் சொல்வோம்

இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதாயினுஞ் சிறந்தது தமிழே ! தரணியி லுயர்ந்தது தமிழே !
வாயுடன் பிறந்தது தமிழே! வாழ்வெல்லாந் தொடர்வது தமிழே !

பாலூட்டி வளர்த்ததும் தமிழே ! தாலாட்டி வளர்த்ததும் தமிழே !
பாராட்டி வளர்த்ததும் தமிழே ! சீராட்டி வளர்த்ததும் தமிழே !

தேம்படு மழலையுந் தமிழே! திருத்திய வுரைகளும் தமிழே !
தேம்பி யழுததுந் தமிழே! தேவையைக் கேட்டதும் தமிழே!

முந்தி நினைந்தலும் தமிழே! முந்தி மொழிந்ததும் தமிழே!
குந்தி யெழுந்த‌தும் தமிழே! குலவி மகிழ்ந்துந் தமிழே!

பயன்படு கல்வியும் தமிழே! பணிபெறப் படுவதும் தமிழே!
அயன்மொழி பயில்வதும் தமிழே!அயன்மொழி நினைவதும் தமிழே!