வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௩.Tyre (வண்ணல் அல்லது வண்டாரம் )
வட்ட வடிவக் கருத்தைக்கொண்டு,

1.வட்டில்

2.வளையல்

3.வளையம்

4.வட்டம்

5.வட்டாரம்

முதலிய சொற்கள் பிறந்தன.

ஆங்கிலத்தில் "Tyre" என்கின்ற சொல்லை வட்ட வடிவத்தைக் கொண்டோ அல்லது காற்று
வைத்தோ மொழியாக்கம் செய்யமுடியும் அல்லது வண்டி என்ற சொல்லுடன் ஒட்டு சேர்த்து கூட உருவாக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக

வண்ணல் என்றோ அல்லது வண்டாரம் என்றோ மொழியாக்க செய்யமுடியும்.

௨.Alarm - அலாரம் ( ஓசை ஒத்த சொற்கள் )
Alarm என்ற சொல்லை அலாரம் என்று மொழியாக்க செய்யலாம்.

அலறல் என்ற சொல்லில் வருகின்ற அல் என்ற வேர் எடுத்து, கூடாரம் போன்ற சொற்களில் வரும் ஆரம் ஓட்டுவை இணைத்து அலாரம் என்ற சொல்லை உருவாக்கலாம்.

கடிகாரத்தில் அலாரம் வை என்று உரைக்கும்பொழுது எத்தனை இனிமையாக உள்ளது.
அதாவது ஆங்கிலத்தில் No Life without Wife என்பதை போல்

௧.shampoo -சீம்பூ ( ஓசை ஒத்த சொற்கள் )ஓசை ஒத்த சொற்களை உருவாக்கவது கூட மொழி நன்மை நல்கும்.ஏனென்றால் பழக்கப்பட்ட சொற்களை விலக்குவது அவ்வளவு எளிதானது அன்று.

பாராளுமன்றம் ( Parliament ) என்று விளம்பும்பொழுது வேறுபாடு காண முடியாது
ஆனால் "பாராளுமன்றம் " பிரித்து படித்தால் பொருள் விளங்க முடியும்.

சீப்பு- தலை முடியை வாரவதற்கு

சீக்காய்- தலை முடியை பாதுகாக்க

சிகையலங்காரம் -தலை அலங்காரம்

"Shampoo" என்பது தலைமுடியை மென்னையாக்க உதவுவது என்று எடுத்துக் கொண்டால்
சீம்பூ என்று மொழியாக்கம் செய்ய இயலும்.

சீம்பூ -தலை முடியை பூ போன்று வைப்பது