வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதாயினுஞ் சிறந்தது தமிழே ! தரணியி லுயர்ந்தது தமிழே !
வாயுடன் பிறந்தது தமிழே! வாழ்வெல்லாந் தொடர்வது தமிழே !

பாலூட்டி வளர்த்ததும் தமிழே ! தாலாட்டி வளர்த்ததும் தமிழே !
பாராட்டி வளர்த்ததும் தமிழே ! சீராட்டி வளர்த்ததும் தமிழே !

தேம்படு மழலையுந் தமிழே! திருத்திய வுரைகளும் தமிழே !
தேம்பி யழுததுந் தமிழே! தேவையைக் கேட்டதும் தமிழே!

முந்தி நினைந்தலும் தமிழே! முந்தி மொழிந்ததும் தமிழே!
குந்தி யெழுந்த‌தும் தமிழே! குலவி மகிழ்ந்துந் தமிழே!

பயன்படு கல்வியும் தமிழே! பணிபெறப் படுவதும் தமிழே!
அயன்மொழி பயில்வதும் தமிழே!அயன்மொழி நினைவதும் தமிழே!