வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

சித்திரைப் பெண்ணே வருக !சித்திரைப் பெண்ணே வருக ! நல்ல‌
உத்தரவைக் கொண்டு வருக !

சித்திரைப் பெண்ணே வருக ! இன்பம்
இத்தரையில் பொங்க வருக !

சித்திரைப் பெண்ணே வருக ! நல்ல‌
புத்தியினை நாளும் தருக !

சித்திரைப் பெண்ணே வருக ! என்றும்
சத்தியமே வெல்ல வருக !

சித்திரைப் பெண்ணே வருக ! நமக்கு
அத்தனையும் அள்ளித் தருக !