வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

பெண்பா !புடைக்க;பொடிக்க;பெருக்க;பொரிக்க;
துடைக்க;சுமக்க;துவைக்க;பழிக்க;
மடிக்க;சமைக்க;மிதிக்க;படுக்க;
வடிக்கமட்டும் தானாபெண் கள்.மானென்றும்,மீனென்றும்,மின்னலென்றும்,மேகமென்றும்,
வானென்றும்,வேலென்றும்,வேங்கையென்றும்,வேதமென்றும்,
பொன்னென்றும்,பூவென்றும்,பூமியென்றும்,போதையென்றும்,
சொன்னது போதும்பெண் ணை.
கையுண்டு,வாயுண்டு,மூக்குண்டு,நாக்குண்டு,
மையுண்டு,பல்லுண்டு,தோலுண்டு,நாசியுண்டு,
கண்ணுண்டு,காலுண்டு,காதுண்டு,தேகமுண்டு,
பெண்ணுக்கு இதயமு முண்டு.