வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௩.Tyre (வண்ணல் அல்லது வண்டாரம் )
வட்ட வடிவக் கருத்தைக்கொண்டு,

1.வட்டில்

2.வளையல்

3.வளையம்

4.வட்டம்

5.வட்டாரம்

முதலிய சொற்கள் பிறந்தன.

ஆங்கிலத்தில் "Tyre" என்கின்ற சொல்லை வட்ட வடிவத்தைக் கொண்டோ அல்லது காற்று
வைத்தோ மொழியாக்கம் செய்யமுடியும் அல்லது வண்டி என்ற சொல்லுடன் ஒட்டு சேர்த்து கூட உருவாக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக

வண்ணல் என்றோ அல்லது வண்டாரம் என்றோ மொழியாக்க செய்யமுடியும்.