வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௨.Alarm - அலாரம் ( ஓசை ஒத்த சொற்கள் )
Alarm என்ற சொல்லை அலாரம் என்று மொழியாக்க செய்யலாம்.

அலறல் என்ற சொல்லில் வருகின்ற அல் என்ற வேர் எடுத்து, கூடாரம் போன்ற சொற்களில் வரும் ஆரம் ஓட்டுவை இணைத்து அலாரம் என்ற சொல்லை உருவாக்கலாம்.

கடிகாரத்தில் அலாரம் வை என்று உரைக்கும்பொழுது எத்தனை இனிமையாக உள்ளது.
அதாவது ஆங்கிலத்தில் No Life without Wife என்பதை போல்