வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௪.அறிவோம் பயன்படுத்துவோம் - 1

சொற்களை அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆர்வத்தில் மட்டுமல்ல, வாழ்வியலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் எழுதப்பட்ட கட்டுரை தான் இது.வட்டாரச் சொற்கள்
சொல்லும்பொழுது உண்டாகும் உற்சாகமும் உணர்வும் உரைப்பதற்கு இல்லை.அந்த வகையில்
பல நெல்லை வட்டாரச் சொற்களை இந்தப் பகுதியில் பார்ப்போம்.


1.மட்டி


நமக்கு தெரிந்த " டி " முடியும் சொற்கள் என்றால் வட்டியும் குட்டியும் தான்.
மட்டி என்றால் கீழ் உதட்டின் கீழ்ப்பகுதி என்று பொருள்.பயன்படுத்தும்பொழுது மட்டியைக் கடிக்காதே என்று இயம்பலாம்.
2.நெடுப்பம்


நீளம் என்ற சொல் நாம் அனைவரும் அறிந்த சொல். நெட்டை என்பது நாம் நினைவிற்கு வரும் மற்றொரு சொல்.அதை உயரத்தைக் குறிக்கும்பொழுது நெட்டையான மரம் என்றும், நெட்டையான மனிதன் என்றும் உரைப்பதுண்டு. ஆனால் நெடுப்பம் என்பது நீளமானது என்ற பொருளைத் தரக் கூடியது.எடுத்துக்காட்டாக கயிறு நெடுப்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவதுண்டு.
3.வாலம்


வால், வானம் என்பதை போன்று " வா " தொடங்கும் சொற்கள் இதுவும் ஒன்று.
வாலம் என்றால் செவ்வக வடிவத்தில் அதாவது அகலம் குறைவாகவும் நீளம் அதிகமாகவும்
இருப்பதை போன்றதைக் குறிப்பது ஆகும்

பேச்சு வழக்கில் இடம் வாலமாக இருக்கிறது என்று விளம்புவதுண்டு.
4.சமுக்கம்


சமம், சமன்பாடு,சதுரம் என்ற வரிசையில் பிறந்த சொல்.சமுக்கம் என்ற சொல்லைச் சொல்லும்பொழுது நாம் நினைவிற்கு வரும் மற்றொரு சொல் கமுக்கம் ( இரகசியம் ).
சமுக்கம் என்றால் சதுர வடிவத்தில் இருப்பதைத் தெரிவிப்பது.சொல்லும்பொழுது இடம் சமுக்கமாக இருக்கிறது என்று உரைப்பதுண்டு.