வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

வார்த்தை முத்துகள் - 1
மந்திர மல்ல மாயமு மல்ல‌
மனத்திலி ருக்கிற தம்மா
தந்திர மல்ல தாயமு மல்ல‌
திறவுகோல் நம்மிட மம்மா
விந்தையு மல்ல வித்தையு மல்ல‌
விதைப்பவ ரிங்குநா மம்மா
அந்தியு மல்ல ஆதியு மல்ல‌
அன்பிலே இருக்கிற தம்மா