வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

சித்திரை
இரட்டிப்பு சந்தோசம்,ஆண்டு
ஆரம்ப மாகிறதைக் கண்டு
சரிதானா சொல்லுங்கள்
வரலாற்றைப் படியுங்கள்
புரிந்தாலே அதுதான்புத் தாண்டு