வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

கந்தா...கந்தா! கடம்பா! குமரா! கருணையின்
மைந்தா! முருகா! முதல்வா! மலைநாட்டு
வேந்தா! வடிவேலா! வெற்றிவீரா! செந்தமிழ்ச்
சேந்தா! சரணமய் யா.