வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

கா(த)லி....

வார்த்தை விளையாட்டுக் கவிதைகளைக் காணும்பொழுது என்னுள் விளைந்த விளைவே இநதக் கிறுக்கல்
உழைப்பைக் " காதலி " , அங்கே
வறுமை " காலி " ஆகும்.

அன்பைக் " காதலி " , அங்கே
வெறுப்பு " காலி " ஆகும்.

நம்பிக்கையைக் " காதலி " , அங்கே
பயம் " காலி " ஆகும்.

மனிதனைக் " காதலி " , அங்கே
மதம் " காலி ' ஆகும்.

மகிழ்ச்சியைக் " காதலி " , அங்கே
துக்கம் " காலி " ஆகும்.

முயற்சியைக் " காதலி " , அங்கே
முட்டுக்கட்டைகள் " காலி " ஆகும்.

நட்பைக் " காதலி " , அங்கே
விரோதம் " காலி " ஆகும்.

அடக்கத்தைக் " காதலி " , அங்கே
மமதை " காலி " ஆகும்.

அமைதியைக் " காதலி " , அங்கே
சச்சரவுகள் " காலி " ஆகும்.

இறைவனைக் " காதலி " , அங்கே
சஞ்சலம் " காலி " ஆகும்.