வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௰௩.அவனைத் தூக்கிலே தொங்கவிட வேண்டும்
வாக்காளர் ஒருவரை " சேட்ரச்ச்ரில் ' தூக்கி வந்தார்கள் என்ற செய்தியை நாளேடுகள் நமக்குத் தந்து மகிழ்கின்றன ! இந்த " stretcher " என்னும் சொல்லுக்குத் தமிழ் கிடையாதா ? அகராதியைப் புரட்டிப் பார்த்தால், இரண்டு மொழிபெயர்ப்புகள்
கொடுக்கப் பெற்றுள்ளன. ஒன்று " தூக்குக் கட்டில் " இன்னொன்று " தூக்குப் படுக்கை " இரண்டாவது மொழிபெயர்ப்பு இனிமையாகவே இருக்கிறது. இதனைப் பயன்படுத்துவதில் தமிழனுக்கு ஏற்படும் தயக்கம் என்னவோ ? " தூக்குக் கட்டில் " ,
" தூக்குப் படுக்கை " என்னும் மொழிபெயர்ப்புகள் அவனைத் தூக்கிலே தொங்கவிட வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துவது போலல்லவா தோன்றுகிறது ! அவனுடைய அச்சம் அகலுமாறு, இந்த மொழிபெயர்ப்பைச் சிறிது செப்பனிடலாமே !

" தூக்குப் படுக்கையில் தூக்கிவந்தார்கள் " என்று சொல்வதற்குப் பதிலாக " கைப்படுக்கையில் தூக்கி வந்தார்கள் " என்று சொல்லிப் பார்ப்போம், " கைப்படுக்கை " என்னும் பெயர் பழந்தமிழ்ச் சொற்களின் மரபிற்கு ஒத்துவருவதை அறிந்து இன்புறலாம்.

( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )

சொல் அகராதி


1. news paper - செய்தித்தாள், நாளேடு
2. voter - வாக்காளர்
3. dictionary - அகராதி
4. stretcher - கைப்படுக்கை

புதையல்