வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

maiden attempt - கன்னி முயற்சியா ?
" maiden attempt " என்பதற்குக் " கன்னி முயற்சி " என்று ஒருவர் எழுதி முடித்தார் ! கன்னியர் இம்மொழிபெயர்ப்பைக் கண்டு களிப்பெய்த மாட்டார்கள் என்பது திண்ணம் !
" முதல் முயற்சி " என்று சொன்னால் தான் ஒத்ததாகவிருக்கும். " கன்னிப்போர் " என்று கம்பன் குறிப்பிட்டிருப்பதால் " கன்னி முயற்சி " நல்ல தமிழாக்கமே என்று ஒரு நாளேடு கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது.இடத்திற்கேற்பச் சொற்களை அமைப்பதே நல்ல மொழிபெயர்ப்பாகும். " கன்னிப் போர் " பொருந்துமேனும் " கன்னி முயற்சி " பொருந்தாது ! சிறிது சிந்தனை செய்யவேண்டும் !


( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )

சொல் அகராதி


1.maiden attempt - முதல் முயற்சி

புதையல்